Puteti citi:Acord GDPR

01. Definitii

"Filială" înseamnă o entitate care Controlează, este Controlată de sau se află sub Control comun cu o entitate, în mod direct sau indirect.

"Filială Autorizată" înseamnă oricare dintre Filiala (Filialele) Clientului, căreia îi este permis să sau care este în alt fel beneficiara Serviciilor, conform Acordului.

"Control" înseamnă dreptul de proprietate, de vot sau alte drepturi asemănătoare, reprezentând cincizeci la sută (50%) sau mai mult din drepturile totale astfel restante ale entității respective. Termenul "Controlat" va fi interpretat în consecință.

"Controlor" înseamnă o entitate care stabilește scopurile și mijloacele prelucrării Datelor cu caracter personal.

"Datele Clienților" înseamnă orice date pe care e-folie.ro și/sau Filialele sale le prelucrează în numele Clientului în cursul furnizării Serviciilor, în conformitate cu Acordul.

"Legile privind Protecția Datelor" înseamnă toate legile și regulamentele privind protecția și confidențialitatea datelor aplicabile prelucrării Datelor cu caracter personal, în conformitate cu Acordul, inclusiv, unde este cazul, Legea UE cu privire la Protecția Datelor.

"Legea UE privind Protecția Datelor" înseamnă (i) înainte de 25 mai 2018, Directiva 95/46/EC a Parlamentului și Consiliului European cu privire la protecția persoanelor, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera mișcare a acestor date ("Directiva") și la data de și după data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679 al Parlamentului și Consiliului European cu privire la protecția persoanelor fizice, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera mișcare a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor) ("GDPR"); și (ii) Directiva 2002/58/EC privitoare la Datele cu caracter personal și la protecția confidențialității în cadrul sectorului comunicărilor electronice și la implementările sale naționale aplicabile (în fiecare caz, prevederile pot fi modificate sau înlocuite).

"Datele cu caracter personal" înseamnă orice Date ale clienților, legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă, în măsura în care respectivele informații sunt protejate ca date cu caracter personal, în conformitate cu Legea privind Protecția datelor, aplicabilă.

"Protecția confidențialității" înseamnă Cadrele EU-US și Swiss-US privind Protecția Confidențialității, după cum sunt ele aplicate de Departamentul de Comerț al S.U.A.

"Principiile Protecției Confidențialității" înseamnă Principiile Cadrului privind Protecția Confidențialității (conform completărilor Principiilor Suplimentare) cuprinse în Anexa II la Decizia Comisiei Europene din data de 12 iulie 2016, în conformitate cu Directiva, ale căror detalii poate fi găsite accesând www.privacyshield.gov/eu-us-framework.

"Procesatorul" înseamnă o entitate care prelucrează Date cu caracter personal în numele Controlorului.

"Prelucrarea" are înțelesul care i-a fost dat în GDPR, iar "prelucrare", "prelucrări" și "prelucrate" vor fi interpretate în consecință.

"Incident de securitate" înseamnă orice încălcare neautorizată sau ilegală a securității, care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, accidentale sau ilegale, la divulgarea neautorizată a sau accesul la Datele cu caracter personal.

"Serviciile" înseamnă orice produs sau serviciu furnizat de e-folie.ro Clientului, în conformitate cu și în baza descrierilor mai detaliate din Acord.

"Sub-procesator" înseamnă orice Procesator angajat de e-folie.ro sau de Filialele sale să o asiste la îndeplinirea obligațiilor sale privitoare la furnizarea Serviciilor, în conformitate cu Acordul sau cu prezentul DPA. Sub-procesatorii pot include terți sau orice altă Filială e-folie.ro.

02. Domeniul de aplicare și aplicabilitatea prezentului DPA

2.1 Prezentul DPA se aplică numai în cazul și în măsura în care e-folie.ro prelucrează Date cu caracter personal în numele Clientului, pe parcursul furnizării Serviciilor și aceste Date cu caracter personal sunt supuse Legilor privind protecția datelor ale Uniunii Europene, ale Zonei Economice Europene și/sau ale statelor lor membre, ale Elveției și/sau ale Regatului Unit. Părțile convin să respecte termenii și condițiile din prezentul DPA în legătură cu astfel de Date cu caracter Personal.

2.2 Rolul Părților. Dintre e-folie.ro și Client, Clientul este Controlorul Datelor cu caracter personal, iar e-folie.ro va prelucra Datele cu caracter personal numai ca Procesator, în numele Clientului. Nimic din Acord sau din prezentul DPA nu va împiedica e-folie.ro să folosească sau să distribuie orice date, pe care, e-folie.ro le va colecta în alt mod și le va prelucra în mod independent de utilizarea Serviciilor de către Client.

2.3 Obligațiile Clientului. Clientul convine să (i) își respecte obligațiile de Controlor, în conformitate cu Legile privind Protecția Datelor, respectând prelucrarea Datelor cu caracter personal și toate instrucțiunile de prelucrare pe care le emite către e-folie.ro; și (ii) este de acord că a informat și a obținut (sau va obține) toate aprobările și drepturile necesare în conformitate cu Legile privind Protecția datelor pentru ca e-folie.ro să prelucreze Datele cu caracter personal și să furnizeze Serviciile, conform Acordului și prezentului DPA.

2.4 Prelucrarea Datelor de către e-folie.ro. În calitatea de Procesator, e-folie.ro va prelucra Datele cu caracter personal exclusiv în următoarele scopuri: (i) prelucrarea în scopul furnizării Serviciilor în conformitate cu Acordul; (ii) prelucrarea în scopul efectuării oricăror pași necesari punerii în aplicare a Acordului; și (iii) pentru a se conforma oricăror alte instrucțiuni rezonabile furnizate de Client, în măsura în care acestea respectă termenii prezentului Acord și numai în conformitate cu instrucțiunile legale și documentate ale Clientului. Părțile convin că prezentul DPA și Acordul stabilesc instrucțiunile complete și finale ale Clientului către e-folie.ro în legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal, iar prelucrarea în afara domeniului de aplicare a acestor instrucțiuni (dacă este cazul) va necesita acordul scris prealabil între Client și e-folie.ro.

2.5 Tipul de Date. e-folie.ro gestionează Datele Clientului furnizate de Client. Astfel de Date ale Clientului pot conține categorii speciale de date, în funcție de cum sunt folosite Serviciile de către Client. Datele Clientului pot fi supuse următoarelor activități de prelucrare: (i) stocarea și alte tipuri de prelucrări, necesare pentru furnizarea, păstrarea și îmbunătățirea Serviciilor furnizate Clientului; (ii) oferirea de suport tehnic și asistență către Client; și (iii) divulgarea, conform cerințelor legale sau altor prevederi prezentate în Acord.

2.6 Datele e-folie.ro. Fără a aduce vreun prejudiciu prevederilor Acordului (inclusiv prezentului DPA), Clientul recunoaște că e-folie.ro va avea dreptul de a folosi și de a divulga date legate de și/sau obținute în legătură cu funcționarea, sprijinul și/sau utilizarea Serviciilor în scopurile sale comerciale legitime, cum ar fi facturarea, gestionarea contului, suportul tehnic, dezvoltarea produsului și vânzările sau promovarea. În măsura în care oricare astfel de date sunt considerate date cu caracter personal conform Legilor privind Protecția Datelor, e-folie.ro este Controlorul unor astfel de date și va prelucra în consecință aceste date, respectând Legile privind Protecția Datelor.

03. Sub-prelucrarea

3.1 Sub-procesatori autorizați. Clientul este de acord că e-folie.ro poate angaja Sub-procesatori pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal, în numele Clientului. Sub-procesatorii e-folie.ro, in cazul angajarii, vor fi anuntati, ulterior acceptati/respinsi de Clienți.

3.2 Obligațiile Sub-procesatorilor. e-folie.ro: (i) va semna un acord scris cu Sub-procesatorii, impunând termenii privind protecția datelor, care le cer Sub-procesatorilor să protejeze Datele cu caracter Personal, la standardul solicitat de Legile privind Protecția Datelor; și (ii) își păstrează responsabilitatea pentru respectarea obligațiilor din prezentul DPA și pentru orice act sau omisiune a Sub-procesatorului care determină e-folie.ro să își încalce oricare dintre obligații, în conformitate cu DPA.

3.3 Modificări privind Sub-procesatorii. e-folie.ro își va informa Clienții, cu suficient timp înainte, (informarea prin e-mail ar trebui să fie suficientă), dacă adaugă sau șterge Sub-procesatori.

3.4 Obiecții privind Sub-procesatorii. Clientul poate obiecta în scris față de numirea unui nou Sub-procesator de către e-folie.ro, pe baza unor motive rezonabile legate de protecția datelor, informând prompt e-folie.ro, în scris, în termen de cinci (5) zile calendaristice de la primirea notificării din partea e-folie.ro, în conformitate cu Secțiunea 3.3. O astfel de informare va explica motivele rezonabile ale obiecției. Într-o astfel de situație, părțile vor discuta aceste îngrijorări, cu bună credință, cu scopul de a ajunge la o rezolvarea rezonabilă, din punct de vedere comercial. Dacă acest lucru nu este posibil, oricare dintre părți poate să încheie solicite încheierea furnizării Serviciilor aplicabile care nu pot fi furnizate de e-folie.ro fără implicarea noului Sub-procesator, care a fost contestat.

04. Securitatea

4.1 Măsuri de securitate. e-folie.ro va implementa și va păstra măsuri de securitate tehnică și organizațională corespunzătoare, pentru a proteja Datele cu caracter personal în fața Incidentelor de Securitate și pentru a păstra securitatea și confidențialitatea Datelor cu caracter personal, în conformitate cu standardele de securitate ale e-folie.ro.

4.2 Confidențialitatea prelucrării. e-folie.ro se va asigura că orice persoană care este autorizată de e-folie.ro să prelucreze Date cu caracter personal (inclusiv angajații, agenții sau subcontractorii săi) va trebui să respecte obligația de confidențialitate corespunzătoare (fie că este vorba de o sarcină contractuală sau statutară).

4.3 Răspunsul în cazul unui incident de securitate. În momentul în care vine la cunoștință despre un Incident de Securitate, e-folie.ro îl va informa pe Client, fără vreo întârziere nejustificată, și îi va furniza informații în timp util cu privire la respectivul Incident de Securitate, îndată ce acesta îi este adus la cunoștință Clientului sau în funcție de cerințele rezonabile ale acestuia.

4.4 Actualizările Măsurilor de Securitate. Clientul recunoaște că Măsurile de Securitate sunt supuse progreselor și dezvoltărilor tehnice și că e-folie.ro poate modifica sau poate actualiza Măsurile de Securitate, din când în când, cu condiția ca aceste actualizări sau modificări să nu ducă la degradarea securității generale a Serviciilor achiziționate de către Client.

05. Rapoartele de securitate și Auditul

5.1 e-folie.ro va păstra înregistrări ale standardelor sale de securitate. La cererea scrisă a Clientului, e-folie.ro va furniza (în mod confidențial) copii ale certificărilor externe ISMS relevante, rezumate ale rapoartelor de audit și/sau alte documente solicitate în mod rezonabil de către Client, pentru a verifica respectarea de către e-folie.ro a prezentului DPA. e-folie.ro va oferi în continuare răspunsuri scrise (în mod confidențial) la toate solicitările rezonabile de informații efectuate de către Client, inclusiv răspunsuri la chestionarele privind securitatea informațiilor și la audit, pe care Clientul (în mod rezonabil) le consideră necesare pentru confirmarea faptului că e-folie.ro respectă prezentul DPA, în condițiile în care Clientul nu își va exercita acest drept mai mult de o dată pe an.

06. Transferuri Internaționale

6.1 Locațiile de prelucrare. e-folie.ro stochează și prelucrează Datele UE (definite mai jos) în centre de date localizate pe teritoriul și în afara Uniunii Europene. Toate celelalte Date ale Clienților pot fi transferate și prelucrate în România și oriunde în lume, acolo unde Clientul, Filialele sale și/sau Sub-procesatorii săi păstrează operațiunile de prelucrare a datelor. e-folie.ro va implementa măsuri de protecție adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal, oriunde sunt prelucrate aceste date, în conformitate cu cerințele Legilor privind Protecția datelor.

6.2 Mecanismul de transfer: Fără a aduce atingere Secțiunii 6.1, în măsura în care e-folie.ro prelucrează sau transferă (direct sau prin transfer ulterior) Date cu caracter personal, în baza prezentului DPA din Uniunea Europeană, din Zona Economică Europeană și/sau din statele lor membre și Elveția ("Datele UE") în sau către țări care nu asigură un nivel corespunzător de protecție a datelor, în sensul Legilor aplicabile privind Protecția Datelor ale teritoriilor de mai sus, părțile convin ca e-folie.ro să fie considerată responsabilă pentru asigurarea unor măsuri de protecție adecvate pentru aceste date, în virtutea certificării conformității sale cu Protecția Confidențialității, iar e-folie.ro va prelucra aceste date în conformitate cu Principiile Protecției Confidențialității. Clientul autorizează, prin prezentul, orice transfer de Date UE către, sau accesul la Datele UE din, astfel de destinații aflate în afara UE, supus oricăreia dintre aceste măsuri care au fost adoptate.

07. Returnarea sau Ștergerea Datelor

7.1 În momentul dezactivării Serviciilor, toate Datele cu caracter personal vor fi șterse, cu excepția cazului în care i se va solicita e-folie.ro, conform cerințelor legii aplicabile, să rețină unele sau toate Datele cu caracter personal sau Datele cu caracter personal pe care le-a arhivat pe sistemele de back-up, pe care, e-folie.ro le va izola în siguranță și le va proteja de orice prelucrare ulterioară, cu excepția cazurilor în care legea îi cere să procedeze în mod contrar.

08. Cooperarea

8.1 În măsura în care Clientul nu poate accesa în mod independent Datele cu caracter personal relevante, în cadrul Serviciilor, e-folie.ro va lua în considerare (pe cheltuiala Clientului) tipul de procesare, va oferi o cooperare rezonabilă, pentru asistarea Clientului cu ajutorul măsurilor tehnice și organizaționale corespunzătoare, în limitele posibilităților, pentru a răspunde oricăror cereri de la persoane sau de la autoritățile responsabile cu aplicarea protecției datelor, în legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal, în baza Acordului. În cazul în care orice astfel de cerere este făcută direct către e-folie.ro, e-folie.ro nu va răspunde direct unei astfel de comunicări, fără autorizarea prealabilă din partea Clientului, decât dacă este obligat legal să facă acest lucru. Dacă firmei e-folie.ro i se solicită un răspuns la o astfel de cerere, e-folie.ro îl va informa pe Client cu promptitudine și îi va oferi o copie a cererii, excepție fiind cazul în care îi este interzis prin lege să facă acest lucru.

8.2 În măsura în care firmei e-folie.ro i se cere acest lucru, în baza Legii Protecției Datelor, e-folie.ro va furniza (pe cheltuiala Clientului) informațiile rezonabile solicitate cu privire la prelucrarea de către e-folie.ro a Datelor cu caracter personal, în baza Acordului, pentru a permite Clientului să efectueze evaluări ale impactului protecției datelor cu caracter personal sau consultări prealabile cu autoritățile responsabile cu protecția datelor, conform cerințelor legale.

09. Diverse

9.1 Cu excepția modificărilor efectuate prin prezentul DPA, Acordul rămâne neschimbat și în totalitate în vigoare. Dacă există orice conflict între prezentul DPA și Acord, prezentul DPA va prevala, în limitele respectivului conflict.

9.2 Prezentul DPA este parte a și este încorporat în Acord, astfel încât, referințele la "Acord", din Acord, vor include prezentul DPA.

9.3 În nici un caz, niciuna dintre părți nu va limita propria răspundere cu privire la oricare dintre drepturile persoanelor privind de protecția datelor, în baza prezentului DPA sau în alt fel.

9.4 Prezentul DPA va fi reglementat și interpretat în conformitate cu prevederile legii și ale jurisdicției aplicabile din Acord, dacă nu este altfel solicitat de Legile privitoare la Protecția Datelor.

Aflati termenii si conditiile de utilizare

Utilizarea site-ului electronic de servicii www.e-folie.ro implica acceptrea prezentilor termeni si conditii:

Pentru informatii, suport, reclamatii, comenzi sau opinii ne puteti contacta la adresa sesizari@e-folie.ro sau adresati-va la protectia consumatorului Telefon 021-9551 sau accesati site-ul ANPC.

Conditii de utilizare

Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor de utilizare.

Continutul site-ului (texte, descrieri ale serviciilor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcatuit in colaborare stransa cu partenerii sau colaboratorii nostrii, reprezentantii marcilor respective in Romania, sau sunt creatii proprii aflate sub incidenta drepturilor de autor.

e-folie.ro nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, survenite direct sau indirect din nerespectarea prezentului acord.

e-folie.ro isi declina orice raspundere pentru continutul site-urilor catre care aceste pagini web fac trimitere si isi rezerva dreptul de a modifica atat continutul, cat si structura site-ului in orice moment si fara nevoie de preaviz.

Ne rezervam dreptul sa refuzam clientii sau utilizatorii al caror comportament si limbaj este agresiv si inadecvat.

Termenii si Conditiile de utilizare a site-ului pot fi schimbate in orice moment de catre Administrator, fara notificarea prealabila a utilizatorilor acestuia.

In cazul in care aveti nelamuriri sau chiar nemultumiri cu privire la un serviciu contractat de pe site-urile noastre va rugam sa expediati un mail in acest sens pe adresa sesizari@e-folie.ro in care sa mentionati cat mai multe detalii in baza carora sa putem procesa mesajul dumneavoastra. Este foarte important sa va specificati numele complet si corect, data si metoda de abordare, precum si datele de contact.

Confidentialitate

Prin inregistrarea ca utilizator al www.e-folie.ro exista posibilitatea sa va solicitam o serie de date personale, precum numele si prenumele, adresa de e-mail, data nasterii, dar si alte informatii cu caracter personal, care sa permita identificarea dvs. ca utilizator. De asemenea, pentru a va abona la informarile noastre saptamanale sau alertele www.e-folie.ro va trebui sa ne comunicati o adresa de email valida, precum si alte date legate de dvs. Aceste date personale vor fi folosite exclusiv de societatea care opereaza www.e-folie.ro, in scopurile pentru care au fost colectate si pentru care v-ati exprimat acordul. Ele nu vor fi instrainate catre terti!

Informatiile despre dvs. pot fi folosite de e-folie.ro doar in scopuri asociate comercializarii propriilor servicii:

  • Ofertarea de servicii.
  • Solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor facute de catre dumneavoastra.
  • Contactarea, inclusiv prin posta, email, fax, mesaje text sau telefon, in legatura cu oferte de servicii ale sibtruck.ro sau in legatura cu produse si servicii care credem ca ar putea fi de interes ca in cazul unor promotii, oferte speciale, etc.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, e-folie.ro, proprietarul acestui website, va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre Dvs. Va informam ca datele personale pe care ni le furnizati sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a serviciului web disponibil pe acest site. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

Furnizarea informatiilor personale

Furnizarea serviciilor de pe www.e-folie.ro va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute. Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati contul dumneavoastra. Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. e-folie.ro nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre e-folie.ro pentru informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc. Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul efectuarii oricaror verificari justificate in baza legii. Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. e-folie.ro se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si e-folie.ro.

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. e-folie.ro se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa sesizari@e-folie.ro, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

e-folie.ro certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

  • Dreptul de a cere de la e-folie.ro sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an.
  • Dreptul de a cere de la e-folie.ro sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
  • Dreptul de a cere e-folie.ro sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale.

Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continutul site-ului www.e-folie.ro sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul www.e-folie.ro, va fi considerata o tentativa de fraudare si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt.

Drepturi de autor

Acesta este website-ul oficial al e-folie.ro, iar drepturile de autor asupra intregului continut al acestuia, inclusiv imaginile si bazele de date, apartin in totalitate acesteia.

Reproducerea, traducerea si utilizarea informatiilor publicate este permisa numai cu indicarea sursei (adresa website-lui), pentru uz strict personal doar cu acordul scris al e-folie.ro; utilizarea in alte scopuri sau in scopuri comerciale este strict interzisa, informatiile prezentate pe acest website se afla sub incidenta legilor: Legea nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Toate materialele si graficele incluse pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu pot fi reproduse fara acordul expres al e-folie.ro, cu protejarea drepturilor de autor. Utilizarea oricaror materiale si/sau grafice, apartinand e-folie.ro, pentru alte scopuri decat cel pentru care a fost dat acordul, este interzisa. Permisiunea de a folosi continutul acestui website, in alte scopuri decat cel comercial, dedicat, se acorda doar de catre e-folie.ro.

Incercarile de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul website da e-folie.ro dreptul unilateral si neechivoc sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestui fapt.

e-folie.ro foloseste coduri HTML proprietatea altor persoane fizice sau juridice, cu scopul de a promova acest site, cu acordul autorilor fara a incalca drepturile de autor.

NU COPIATI si nu adaptati codurile HTML sau alte coduri folosite de website-ul e-folie.ro pentru a genera aceaste pagini, acestea intrand tot sub incidenta legii drepturilor de autor.

e-folie.ro nu-si asuma nici o responsabilitate pentru erori sau omisiuni in aceste materiale. Aceste materiale sunt furnizate "CA ATARE", fara nici un fel de garantie, fie expresa, fie implicita.